Liikenteen verotus

Liikenteen verotusta ei pidä kiristää.

Ammattimaisen liikenteen verotusta ei tule kiristää. Suomen kilpailukyvystä on huolehdittava ja kuljettamisen kustannuspaineet pidettävä kurissa, kun siirrytään vähäpäästöisempiin käyttövoimiin. Siirtymävaiheessa on raskaassa ammattiliikenteessä otettava käyttöön ammattidiesel.

Välttämättömälle liikenteen käyttövoimamuutokselle on luotava edellytykset laajalla yhteistyöllä. 

Käyttövoimasiirtymä ei synny ilman kannustavia toimenpiteitä

On tärkeää huolehtia riittävistä kannustimista, jotta kuljetusyritykset pystyvät hankkimaan vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävää kalustoa. Kuljetusyritysten toimintaedellytyksiä ei tule myöskään kiristää verotuksella niin, että niiden investointikyky romahtaa. Silloin ei tarvittavia ajoneuvoinvestointeja pystytä tekemään. Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla liikennöinnin on oltava niin investointi- kuin käyttökustannuksiltaankin mahdollista laajalle joukolle yrityksiä, jotta käyttövoimasiirtymä olisi mahdollinen. Erityisesti on huomioitava pk-yritysten toimintamahdollisuudet.

Verotuksella on merkittävä rooli siinä, että siirryttäessä yhä vähäpäästöisempään liikenteeseen kuljetusyritysten ja koko maamme kilpailukyky säilyvät. Energiaratkaisuilla ja verotuksella ei tule lisätä kuljettamisen kustannustaakkaa.

Kaikessa lainsäädäntötyössä ja päätöksenteossa on tehtävä kattavat vaikutusarvioinnit ja tarkasteltava vaikutukset – erityisesti kustannusvaikutukset – kuljetus- ja logistiikka-alalle. Kuljetusyritysten pärjääminen ei ole vain kuljetusalan asia, vaan koko yhteiskunnan elinvoimaisuuden edellytys. Kustannusten nousu kuljettamisessa, esimerkiksi energian hinnan kallistumisena, heijastuu monien muiden toimialojen logistiikkakustannuksiin ja siten kilpailukykyyn ja lopulta lähes kaikkeen yhteiskunnassa, työssäkäynnin kustannukset mukaan lukien.

Tavoitteemme:

  • Ammattimaisen liikenteen verotusta ei tule kiristää.
  • Ammattidiesel saatava käyttöön käyttövoimamuutoksen siirtymävaiheen kustannuspaineiden hillitsemiseksi.
  • Kaikessa päätöksenteossa on tarkasteltava kattavasti vaikutukset kuljetus- ja logistiikka-alalle.
  • Uusiutuvia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen hankintatukien on katettava koko ammattiliikenne.
  • Sähköistyvälle ammattiliikenteelle on rakennettava kattava ja nopea latausverkosto. Se on myös perusedellytys, että kestävien käyttövoimien kalustoon kyetään investoimaan.
  • Erityisesti raskaan liikenteen osalta on panostettava sähköistymisen rinnalla myös biokaasuun ja vetyyn. On huolehdittava, että biokaasu säilyy yhtenä uusiutuvana käyttövoimavaihtoehtona erityisesti raskaassa liikenteessä myös jatkossa.
  • Jakeluinfran toteutukseen on luotava selkeä näkymä ja myös vetytalouteen panostettava ja luotava näkymä.